قیمت ساندویچ پانل دیواری

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری

قیمت پانل دیواری بر اساس مواد به کار رفته در آن و با توجه به ابعاد و اندازه ی دلخواه مشتری محاسبه می شود .

اکنون به بررسی قیمت ساندویچ پانل دیواری تعدادی از شرکت های شناخته شده می پردازیم.

قیمت پانل دیواری ماموت

قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت بر اساس تعرفه هایی مشخص شده از سوی شرکت ماموت مشخص شده و در پیش فاکتور رسمی درج شده و برای خریدار ارسال می گردد .

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

توضیحات : موارد ذکر شده برای مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت با ورق آلوزینک ( آلومینیوم+روی ) و ورق گالوانیزه ( آهن+روی ) می باشد . از ساندویچ پانل دیواری ماموت با ضخامت های بالا ( 8 ، 10 ، 12.5 ، 15 ) برای پوشش دیواره های سردخانه استفاده می شود .

مشخصات ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ماموت

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفیآلوزینک / 0.5 / شیار دار5 cm

 

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری پیج مخفی ماموت با توجه به عرض 116 سانتی متر ( مفید 112 سانتی متر ) محاسبه می شود . به ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ساندویچ پانل نر و مادگی نیز می گویند . برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی بل کارشناسان ما تماس بگیرید .

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به مواد استفاده شده در تولید ساندویچ پانل محاسبه می شود .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل
کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار20 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

 

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به ابعاد و اندازه های داده شده از سوی مشتری محاسبه می شود . از ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل در ضخامت های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15 و 20 ) برای پوشش دیواره های سردخانه ها استفاده می شود . موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل می باشد .

قیمت ساندویچ پانل زمرد پانل

شرکت زمرد پانل با توجه به ابعاد و اندازه ی دلخواه مشتری ساندویچ پانل دیواری را تولید کرده و بر اساس مواد مصرف شده در آن قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد را مشخص می نماید .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل
کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار20 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل  با توجه به مشخصات و متریال استفاده شده در ساندویچ پانل محاسبه می شود . موارد ذکر شده در جدول مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد می باشد .از ساندویچ پانل دیواری زمرد در ضخامت های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15  ) برای پوشش دیواره های سردخانه ها استفاده می شود .

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

قیمت ساندویچ پانل دیواری ترک پانل

شرکت ترک پانل با در نظر گرفتن متریال مصرف شده در ساندویچ پانل دیواری و ابعاد و متراژ درخواستی مشتری قیمت ساندویچ پانل دیواری را محاسبه کرده و طی پیش فاکتور آن را به خریدار ارائه می دهد .

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / شیار دار15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm

توضیحات : موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ترک پانل می باشد . از ساندویچ پانل دیواری ترک پانل با ضخامت بالا برای پوشش دیواره سردخانه ها استفاده می شود . برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت / طرحضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف4 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف6 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف8 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف10 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواریآلوزینک / 0.5 / صاف15 cm
ساندویچ پانل دیواریگالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

شما خریداران محترم می توانید جهت اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری شرکت های فوق و دریافت پیش فاکتور رسمی هم چنین اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری با کارشناسان ما تماس بگیرید .

تلفن های تماس : 02144030414 – 5 و 02144030121-2

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.