قیمت ساندویچ پانل دیواری

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری

قیمت پانل دیواری بر اساس مواد به کار رفته در آن و با توجه به ابعاد و اندازه ی دلخواه مشتری محاسبه می شود .

اکنون به بررسی قیمت ساندویچ پانل دیواری تعدادی از شرکت های شناخته شده می پردازیم.

قیمت پانل دیواری ماموت

قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت بر اساس تعرفه هایی مشخص شده از سوی شرکت ماموت مشخص شده و در پیش فاکتور رسمی درج شده و برای خریدار ارسال می گردد .

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

توضیحات : موارد ذکر شده برای مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت با ورق آلوزینک ( آلومینیوم+روی ) و ورق گالوانیزه ( آهن+روی ) می باشد . از ساندویچ پانل دیواری ماموت با ضخامت های بالا ( 8 ، 10 ، 12.5 ، 15 ) برای پوشش دیواره های سردخانه استفاده می شود .

مشخصات ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ماموت

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm

 

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری پیج مخفی ماموت با توجه به عرض 116 سانتی متر ( مفید 112 سانتی متر ) محاسبه می شود . به ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ساندویچ پانل نر و مادگی نیز می گویند . برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی بل کارشناسان ما تماس بگیرید .

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به مواد استفاده شده در تولید ساندویچ پانل محاسبه می شود .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

 

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به ابعاد و اندازه های داده شده از سوی مشتری محاسبه می شود . از ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل در ضخامت های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15 و 20 ) برای پوشش دیواره های سردخانه ها استفاده می شود . موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل می باشد .

قیمت ساندویچ پانل زمرد پانل

شرکت زمرد پانل با توجه به ابعاد و اندازه ی دلخواه مشتری ساندویچ پانل دیواری را تولید کرده و بر اساس مواد مصرف شده در آن قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد را مشخص می نماید .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل  با توجه به مشخصات و متریال استفاده شده در ساندویچ پانل محاسبه می شود . موارد ذکر شده در جدول مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد می باشد .از ساندویچ پانل دیواری زمرد در ضخامت های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15  ) برای پوشش دیواره های سردخانه ها استفاده می شود .

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

قیمت ساندویچ پانل دیواری ترک پانل

شرکت ترک پانل با در نظر گرفتن متریال مصرف شده در ساندویچ پانل دیواری و ابعاد و متراژ درخواستی مشتری قیمت ساندویچ پانل دیواری را محاسبه کرده و طی پیش فاکتور آن را به خریدار ارائه می دهد .

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm

توضیحات : موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ترک پانل می باشد . از ساندویچ پانل دیواری ترک پانل با ضخامت بالا برای پوشش دیواره سردخانه ها استفاده می شود . برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

شما خریداران محترم می توانید جهت اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری شرکت های فوق و دریافت پیش فاکتور رسمی هم چنین اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری با کارشناسان ما تماس بگیرید .

تلفن های تماس : 02144030414 – 5 و 02144030121-2

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.