لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
501 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک پلی استایرن 116cm تماس با شرکت ماموت
502 ساندویچ پانل دیواری  5cm آلومینیوم  پلی استایرن 116cm تماس با شرکت ماموت
503 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
504 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
505 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm تماس با شرکت ماموت
505 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس با شرکت ماموت
507 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 148,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 156,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 167,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 215,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 234,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 150,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 158,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 169,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 220,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 244,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق نوع فوم عرض قیمت
401 ساندویچ پانل دیواری 4cm گالوانیزه XPS 100cm 151,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 5cm گالوانیزه XPS 100cm 158,000 تومان
403 ساندویچ پانل دیواری 6cm گالوانیزه XPS 100cm 167,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 10cm گالوانیزه XPS 100cm 218,000 تومان
405 ساندویچ پانل دیواری 15cm گالوانیزه XPS 100cm 240,000 تومان
406 ورق فلاشینگ کج 0.04 گالوانیزه XPS 70cm تماس بگیرید
407 ورق آبرو 2mil گالوانیزه XPS 80cm تماس بگیرید