شرکت ساندویچ پانل دیواری ، نماینده فروش و اجرای ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت در استان تهران و شهرستان ها است.
شرکت ساندویچ پانل دیواری ، نماینده فروش و اجرای ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت در استان تهران و شهرستان ها است.

قیمت ساندویچ پانل دیواری

 قیمت ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل دیواری بر اساس مواد به کار رفته در آن و با توجه به ابعاد و اندازه‌ی دلخواه مشتری محاسبه می شود .

اکنون به بررسی قیمت ساندویچ پانل دیواری تعدادی از شرکت های شناخته شده می پردازیم.

قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت

قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت بر اساس تعرفه‌هایی مشخص شده از سوی شرکت ماموت مشخص شده و در پیش فاکتور رسمی درج شده و برای خریدار ارسال می گردد .

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری ماموت

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm

انتخاب ساندویچ پانل با کد های داده شده: 

قیمت ساندویچ پانل دیواری
ساندویچ پانل دیواری سوله
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

توضیحات : موارد ذکر شده برای مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت با ورق آلوزینک ( آلومینیوم+روی ) و ورق گالوانیزه ( آهن+روی ) است .

از ساندویچ پانل دیواری ماموت با ضخامت‌های بالا ( 8 ، 10 ، 12.5 ، 15 ) برای پوشش دیواره‌های سردخانه استفاده می شود .

مشخصات قیمت ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ماموت:

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری پیج مخفی ماموت با توجه به عرض 116 سانتی متر ( مفید 112 سانتی متر ) محاسبه می شود . به ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی ساندویچ پانل نر و مادگی نیز می گویند . برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی بل کارشناسان ما تماس بگیرید .

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل

قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به مواد استفاده شده در تولید ساندویچ پانل محاسبه می‌شود .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

جنس ورق‌های ساندویچ پانل دیواری 

کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

توضیحات : قیمت ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل با توجه به ابعاد و اندازه‌های داده شده است و از سوی مشتری محاسبه می شود .

از ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل در ضخامت های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15 و 20 ) برای پوشش دیواره های سردخانه ها استفاده می شود .

موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ایلیا پانل است .

قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل

شرکت زمرد پانل با توجه به ابعاد و اندازه ی دلخواه مشتری ساندویچ پانل دیواری را تولید کرده و بر اساس مواد مصرف شده در آن قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد را مشخص می نماید .

مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

20 cm

توضیحات :

قیمت ساندویچ پانل دیواری زمرد پانل  با توجه به مشخصات و متریال استفاده شده در ساندویچ پانل محاسبه می شود .

موارد ذکر شده در جدول مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری زمرد است .

از ساندویچ پانل دیواری زمرد در ضخامت‌های بالا ( 10 ، 12.5 ، 15  ) برای پوشش دیواره‌های سردخانه‌ها استفاده می‌شود .

کد ساندویچ پانل انتخابی:
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

20 cm

قیمت ساندویچ پانل دیواری ترک پانل

شرکت ترک پانل با در نظر گرفتن متریال مصرف شده در ساندویچ پانل دیواری و ابعاد و متراژ درخواستی مشتری قیمت ساندویچ پانل دیواری را محاسبه کند.

و طی پیش فاکتور آن را به خریدار ارائه می‌دهد .

انتخاب ساندویچ پانل با کدهای داده شده:
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / شیار دار 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / شیار دار

 

15 cm

توضیحات :

موارد ذکر شده مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ترک پانل است.

از ساندویچ پانل دیواری ترک پانل با ضخامت بالا برای پوشش دیواره سردخانه‌ها استفاده می‌شود .

برای اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

پیگیری درخواست با کد :
کد ساندویچ پانل جنس ورق / ضخامت / طرح ضخامت ساندویچ پانل
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 4 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 6 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف 8 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 10 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

10 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

12.5 cm
ساندویچ پانل دیواری آلوزینک / 0.5 / صاف 15 cm
ساندویچ پانل دیواری گالوانیزه / 0.5 / صاف

 

15 cm

شما خریداران محترم می توانید:

جهت اطلاع از قیمت ساندویچ پانل دیواری شرکت‌های فوق و دریافت پیش فاکتور رسمی است.

هم چنین اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری با کارشناسان ما تماس بگیرید .

تلفن های تماس : 02144030414 – 5 و 02144030121-2

طرح فروش  زمستانی